The Best way business

Sales & Marketing
PLAN

 

طرح درآمد زایی در این شرکت به نحوی می باشد که  پورسانت خرده فروشی بصورت درصدی از قیمت مصرف کننده کالا پرداخت می گردد و  پورسانت های چندسطحی –  شروع انرژیک - فروش شخصی- جداشونده و پاداش راهبری بصورت درصدی از امتیاز متعلقه به کالاهای خریداری شده پرداخت می گردند. “این امتیاز تابع سود کالای خریداری شده می باشد.”​

کلیه پرداختها ازطرح سوددهی تلفیقی از درصدی از قیمت مصرف کننده و درصدی از سود هر کالا می باشد که در نهایت مجموع پرداختها برابر 40% از مجموع قیمت نهائی کالاهای فروخته شده بدون احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد.

 

امتیاز محصول (PV):

هر کالا بر اساس معیار هایی مانند قیمت تمام شده، هزینه حمل، سود و رقابتی بودن در بازار و بر اساس فرمول محاسبه دارای یک امتیاز محصول می باشد که توسط شرکت در ابتدای هر ماه برای هر کالا در سایت اعلام می گردد. این امتیاز در زمان محاسبه پاداش ها و کمیسیون های طرح درآمد زایی لحاظ می گردد. 

حجم فروش شخصی (PSV):

جمع امتیاز کالاهای خریداری شده توسط یک کاربر در پایان هر ماه شمسی محاسبه گردیده و بعنوان حجم فروش شخصی مشخص میگردد.

حجم فروش ​گروهی (GSV):

جمع امتیاز کالاهای خریداری شده توسط  کاربر و سازمان فروش همان کاربر در پایان هر ماه شمسی محاسبه گردیده و بعنوان حجم فروش گروهی مشخص میگردد.


 

مکانیزم محاسبه امتیاز محصولات به شرح زیر می باشد:​

 

در این پلن ارزش سهمی هر امتیاز برابر با 10.000 ریال می باشد و جهت محاسبه پورسانت فروش، امتیاز هر محصول را در ارزش ریالی آن ( 10.000 ریال ) ضرب کرده و درصد پورسانت هر مرحله ازحاصل مبلغ پرداخت می گردد.

 

 

 

 

 

طرح های درآمد زایی شرکت طی 6 مرحله به شرح تصویر می باشد

 

 

 
 
 
 

 

از هر خرید محصول که توسط بازاریاب چه برای مصرف شخصی و چه برای فروش به مصرف کننده دیگری انجام شود سود فروش مستقیم به میزان 10 درصد از قیمت محصول (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان پورسانت فروش مستقیم به بازاریاب تعلق می گیرد و چنانچه حجم خرید همان فاکتور از 400 امتیاز بالاتر باشد پورسانت فروش مستقیم 11 درصد از قیمت محصول محاسبه می گردد.

  

 

به تمامی بازاریابان شبکــه ای در صورت فعـال بودن جایگــاه ( خرید و فروش مشخص ماهیـانه ) مطـابق جدول زیر پورسـانت چند سطحی (Uni_level) از امتیاز محصول تعلق می گیرد. (شرط فعال بودن جایگاه خرید حداقل یکصد هزار تومان از جایگاه مربوطه می باشد)

 

بازاریاب برای اینکه از سود سطوح و پاداش های خود بهره مند گردد باید در هر رده ای که قرار دارد حداقل فروش مستقیم خود را داشته باشد و اگر این شرایط محیا نباشد این سود و پاداش ها به رده ی بالایی حرکت خواهد کرد تا به رده ای برسد که واجد صلاحیت دریافت پورسانت و پاداش باشد.

 

 شرکت برای اینکه بازرایابان تازه ورود جهت ادامه فعالیت خود ترغیب گردند پورسانتی تحت عنوان شروع انرژیک برای مدت سه ماه اول فعالیت پرداخت می نماید هر بازاریابی که سه بازاریاب مستقیم در سطح 1 خود داشته باشد و مجموع امتیازکسب شده فردی و تیمی بازاریاب حداقل 350 امتیاز فروش باشد به مدت 3 ماه از تاریح شروع فعالیت خود مشمول دریافت پورسانت شروع انرژیک میباشد که معادل 3 درصد امتیاز فروش سطح های 1 و 2  بازاریاب خواهد بود

 

 هر بازار یاب مطابق با جدول ذیل برابر امتیاز به دست آمده از فروش شخصی خود به رتبه های مشخص شده نایل می آید و به میزان رتبه بدست آمده از پورسانت مشخص شده معادل همان رتبه از امتیاز کالا را بدست می آورد. به طور مثال اگر بازاریابی 200 امتیاز فروش شخصی داشته باشد  2.5 درصد آن که برابر 5 امتیاز میباشد و معادل ریالی آن 5000 تومان میباشد به عنوان فروش شخصی اخذ میکند و فرد دیگری اگر 2000 امتیاز فروش شخصی داشته باشد 10 درصد آن که برابر 200 امتیاز میباشد و معادل ریالی آن 200 هزار تومان میباشد به عنوان فروش شخصی اخذ میکند.

 

جدول بالا , جدول مرجع برای محاسبه پورسانت بخش های فروش شخصی و جدا شونده میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق جدول بالا برحسب امتیاز بدست آمده از خرید شخصی و تیمی فرد , رتبه هر فرد و رتبه بازاریابان سطح یک آن فرد محاسبه گردیده و تفاضل درصدی آنها به عنوان پورسانت جداشونده برای بازاریاب لحاظ میگردد.

تبصره- لازم به ذکر است در رتبه ​فیروزه اگر رتبه خود فرد با رتبه بازاریاب سطح یک خود برابر باشد برای آنکه بازاریاب بتواند از فروش آن شاخه خود نیز ذینفع گردد. پورسانت چندسطحی آن شاخه به میزان 1 درصد در هر سطح افزایش پیدا می نماید. یعنی در آن شاخه برای سطح 1, پنج درصد ؛ برای سطح 2 چهاردرصد ؛ برای سطوح 3-4​-5 سه درصد و برای سطوح 6-7 سه و نیم درصد لحاظ خواهد گردید. 

 

بازاریابانی که نسبت به تشکیل سازمان فروش اقدام مینمایند از بابت حمایت سازمان خود در رشد تیمی و فروش، پورسانت مدیریت و راهبری را در سه قسمت به شرح ذیل دریافت میدارند:

1- پاداش استخر

2- پاداش یکباره

3- پاداش راهبری ( یونی لول + ضریب رده مدیریتی)

پاداش استخر - هر جایگاه مدیریتی کمیسیونی به میزان 0/5 الی 1/5 درصد از کل فروش شرکت را دارا میباشد و مدیرانی که در آن جایگاه مدیریتی مشترک میباشند به نسبت امتیاز راهبری خود از این کمیسیون بهره مند میگردد.

- محاسبه امتیاز راهبری و پورسانت                                                        

امتیاز راهبری و پورسانت هر مدیر مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد: 

 

پاداش یکباره - چنانچه بازاریابی بتواند به یکی از جایگاه های مدیریتی نائل آید و بتواند ​جایگاه مدیریتی خود را برای مدت مشخص شده همان جایگاه تثبیت نماید پاداش مشخص شده جایگاه خود را برای یکبار از شرکت دریافت میدارد.

 

پاداش راهبری ( یونی لول + ضریب رده مدیریتی) - چنانچه بازاریابی به یکی از جایگاه های مدیریتی نائل آید علاوه بر پاداش استخر راهبری مشمول دریافت پاداش راهبری دیگری میگردد که در این پاداش با توجه به جایگاه مدیریتی کسب شده ​کمیسیون چند سطحی (Uni_level) با اعمال ضرایب مخصوص همان جایگاه مدیریتی محاسبه و پرداخت میگردد.