قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای
قوانین و مقررات
قانون نظام صنفی در نه فصل دانلود
ضوابط و مقررات مهم بازاریابی شبکه ای نمایش
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت
بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده87 قانون نظام صنفی
دانلود
آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی دانلود
قانون تجارت الکترونیکی دانلود
مقررات باز پس گیری دانلود
دستور العمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای دانلود